Decenal · Assegurances

ES - CA


Marcas con las que trabajamos
Marcas con las que trabajamos
Marcas con las que trabajamos
Marcas con las que trabajamos
Marcas con las que trabajamos
Marcas con las que trabajamos
Marcas con las que trabajamos
Marcas con las que trabajamos
Marcas con las que trabajamos
Marcas con las que trabajamos
Marcas con las que trabajamos
Marcas con las que trabajamos


Seguros gomila - Seguro Decenal

Què és l'assegurança decennal?

L'assegurança decennal d'un habitatge ve regulada a l'article 19 de la Llei d'Ordenació de l'Edificació (LOE), de 5 de novembre de 1999. Aquí es defineix l'assegurança decenal com aquella garantia que cobreix “durant deu anys el rescabalament dels danys materials causats a l'edifici per vicis o defectes que tinguin el seu origen o afectin la fonamentació, els suports, les bigues, els forjats, els murs de càrrega o altres elements estructurals, i que comprometin directament la resistència mecànica i estabilitat de l'edifici” .

És una garantia per a compradors de vivenda nova. I és que així el comprador està protegit durant deu anys, després de l'adquisició de casa seva, davant de defectes de construcció sense que hagi de costejar les possibles reparacions.

Què cobreix l'assegurança?

Aquesta és la cobertura dassegurança decennal bàsica. Però a més hi ha altres garanties opcionals que es poden contractar per complementar la primera:
· Renúncia a Recurs contra el Contractista.
· Renúncia a Recurs contra el Projectista.
· Revaloració de capitals.
· Renúncia a Recurs contra la Direcció Facultativa.
· Assegurança triennal d'impermeabilització de façanes i cobertes.
· Assegurança triennal d'estanquitat de façanes.


La normativa actual no sols parla dels danys materials que cobreix l'assegurança decennal. La LOE també aclareix quins són els danys que no estan coberts per aquesta assegurança:
· Els danys corporals i altres perjudicis econòmics diferents dels danys materials que garanteix la Llei.
· Danys a immobles contigus o adjacents a l'edifici.
· Danys causats a béns mobles situats a ledifici.
· Els danys ocasionats per modificacions o obres realitzades a l'edifici després de la recepció.
· Danys ocasionats per mal ús o manca de manteniment adequat.
· Despeses necessàries per al manteniment de l'edifici un cop s'ha fet la recepció. · Danys que tinguin l'origen en un incendi o explosió, llevat de vicis o defectes de les instal·lacions pròpies de l'edifici.
· Danys que fossin ocasionats per cas fortuït, força major, acte de tercer o pel propi perjudicat pel dany.

És l'assegurança decennal obligatòria?

Sí, la LOE exigeix la contractació de l'assegurança decennal per a edificacions l'ús principal de les quals sigui la d'habitatge. Això no obstant, segons aquesta llei, no es permet la inscripció d'obra nova d'edificacions al Registre de la Propietat si no s'acredita abans que es disposa de l'assegurança decennal.

El promotor és qui ha d'assumir l'assegurança decennal obligatòria, tal com recull l'article 9 de la LOE. Per contra, l'assegurança decennal no és obligatòria per a l'autopromotor individual d'un únic habitatge unifamiliar per a ús propi. De tota manera, és molt aconsellable disposar de l'assegurança decennal. Per què? Perquè en cas de produir-se la transmissió inter vivos, és a dir, si es vol vendre l'habitatge a un tercer, el promotor haurà de contractar l'assegurança decennal pel temps que reste per completar els deu anys.

Per tant, com hem pogut comprovar, l'assegurança decennal és exigida quan té lloc una comercialització, és a dir, quan es pretén vendre un habitatge o un edifici d'habitatges a una tercera persona.

Segur decennal sense OCT

OCT o Organisme de Control Tècnic és una empresa externa que contracta el promotor perquè faci un control de la qualitat del projecte i de les diferents fases d'execució del procés d'edificació. Encara que la Llei no exigeix una OCT al promotor, sí que és recomanable que aquesta sigui present durant totes les etapes de l'obra.

És possible contractar una assegurança decennal sense OCT?
Si es tracta d'habitatges unifamiliars autopromoguts per a ús personal, com hem comentat anteriorment, no és obligatori contractar una assegurança decennal. Però si en un futur es vol vendre l'habitatge a un tercer, caldrà comptar amb aquesta assegurança a més de contractar una OCT perquè almenys faci els informes finals de l'obra.


Contactar con seguros gomila

Posa't en contacte amb nosaltres

Vos oferim diverses vies per posar-vos en contacte amb nosaltres.
Tria la que et sigui més fàcil, són les següents:

Et truquem! ¿Whatsapp? Vine a veure'ns!

A més tenim

Posa't en contacte amb nosaltres

Vos oferim diverses vies per posar-vos en contacte amb nosaltres.
Tria la que et sigui més fàcil, són les següents: